Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Dyżur wakacyjny dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 4 odbędzie się w terminie od 29 lipca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest „karta zgłoszenia”. Z dyżuru wakacyjnego będą mogły skorzystać jedynie te dzieci, których
oboje rodzice/prawni opiekunowie oraz rodzic/opiekun prawny, który samotnie wychowuje dziecko, pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego, rodzicielskiego, wychowawczego. Wraz ze zgłoszeniem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny oboje rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenie o pozostaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopów przez rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane będzie na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.

Harmonogram zapisu dzieci na dyżur wakacyjny:

  • Od 8 kwietnia 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r.  – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
  • Od 22 kwietnia 2024 r. do 25 kwietnia 2024 r.  – weryfikacja kart zgłoszeń.
  • 26 kwietnia 2024 r. godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych.
  • Od 26 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. – obowiązek wpłaty przez rodziców/prawnych opiekunów należności za żywienie według stawki obowiązującej w przedszkolu, w wysokości zgodnej  z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w przedszkolu.
  • Od 6 kwietnia 2024 r. do 9 maja 2024 r.  – weryfikacja wpłat za żywienie.
  • 10 maja 2024 r. godz. 14:00– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych.

 

Wzory dokumentów:

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny 2024