Opłaty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice/opiekunowie prawni dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w Przedszkolu Nr 4 w Otwocku. W skład opłaty wchodzi:

  • Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującą Uchwałą nr XLII/316/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do 5 lat przez publiczne
    przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Miasto Otwock. Opłata dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
  • Opłata za wyżywienie dziecka – dzienna stawka żywieniowa wynosi 13,00 zł. za trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek

Zasady pobierania opłat za przedszkole:

  • Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy wnosić z dołu do 10 dnia każdego następnego miesiąca.
  • Opłat za wyżywienie dziecka należy dokonywać z góry do dnia10 każdego miesiąca.
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka wnoszone są przelewem na podane niżej numery rachunków bankowych na podstawie rozliczenia sporządzonego przez intendenta.

09 8001 0005 2001 0007 9950 0002 – pobyt (tzw. opłata godzinowa)
36 8001 0005 2001 0007 9950 0001 – wyżywienie

W opisie przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który wnoszona jest opłata oraz tytuł wpłaty: opłata za pobyt lub opłata za żywienie.