REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 26 lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2024/2025. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie zamieszkałe w Otwocku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: http://www.rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/,
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami. W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.

Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami rekrutacji do przedszkoli i harmonogramem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Otwocka: Nr 14/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. link: https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2024_01/BIPF61027C5A20FFZ/Zarzadzenie_nr_14-2024_w_sprawie_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przed..pdf

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami /kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców/ i oświadczeniami należy złożyć w przedszkolu w terminie od 26.02.2024 od godz.9.00 do 08.03.2024 do godz. 15.00.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona
w przedszkolu 25 marca 2024 r. o godz. 12.00.

Lista dzieci przyjętych zostanie wywieszona w przedszkolu dnia 3 kwietnia  2024r. o godzinie 12.00

SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.