Regulamin Przedszkola

 1. Przedszkole jest czynne w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00.
 2. Dzieci należy przyprowadzać od godziny 7:00 do 8:30, a odbierać od 14:50 do 17:00.
 3. Potrzebę wcześniejszego odbioru lub późniejszego przyprowadzenia dziecka, należy zgłosić pracownikowi przedszkola osobiście lub telefonicznie do godz. 8.30.
 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.
 5. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.
 7. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko są odpowiedzialne za jego bezpieczeństwo do momentu przekazania dziecka pod opiekę nauczyciela w grupie I oraz od chwili odebrania dziecka z grupy I.
 8. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego uiszczania opłat za przedszkole.
 9. Dyrektor ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w sytuacjach określonych w statucie.
 10. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, alergie poświadczamy aktualnymi zaświadczeniami od lekarza.
 11. Rodzice zobowiązani są informować przedszkole o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 12. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 13. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 14. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:
  • przestrzeganie niniejszego regulaminu i statutu przedszkola oraz rozkładu dnia,
  • respektowanie zarządzeń Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji,
  • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
  • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  • uczestniczenie w zebraniach dla rodziców, utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielem.
 15. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z programami realizowanymi w przedszkolu, zadaniami wynikającymi z programu przedszkola i planów pracy w danym oddziale oraz z obowiązującymi w danym oddziale normami zachowania dziecka,
  • zapoznania się z pakietem umiejętności jakie dziecko osiągnie na koniec roku szkolnego w danym oddziale,
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swojego przedstawiciela – Radę Rodziców.
 16. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 17. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.
 18. Sprawy dotyczące dziecka należy omawiać bezpośrednio z nauczycielem lub Dyrektorem.
 19. Uwagi i zażalenia dotyczące funkcjonowania przedszkola należy kierować bezpośrednio do Dyrektora przedszkola.